مدیر مسئول

دکتر وحید حسن پور

سوابق علمی؛

1 معاون علمی پژوهشی
2 معاون دانش و پژوهش
3 مدیر مسئول فصلنامه پیشگامان اندیشه
4 مدیر مسئول ماهنامه سفیر دانش
5 مدیر مسئول ماهنامه سفیر نبرد
6 مدیر مسئول ماهنامه سراج
7 همایش علمی تهدیدات نرم آینده
8 جشنواره امام علی (ع)
9 دبیر همایش محله اسلامی
10 انتشارات دهم

سوابق تولید و نشر محتوا؛

1 نگرش سیستمی در مدیریت فرهنگی کلان شهر تهران
2 عوامل موثر بر همگرایی روابط ایران و مصر
3 جنگ سايبري در سايه انقلاب اطلاعات و ارتباطات
4 مدل مديريت استراتژيك نوآوري با رويكرد آينده پژوهي
5 چالشهای  فرا روی امنیت پایداردر کلان شهرهابا تاکید برتوسعه پایدار
6 تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی
7 بررسی رابطه یادگیری و عملکرد نوآورانه
8 مفهوم وکارکرد های هوش سازمانی
9 آسیبهای فضای مجازی در کودکان