برچسب: انتشارات کتاب

انتشارات دهم 0

الگوی موفق برای مدیران موفق

افراد موفق ویژگی بارز دیگری دارند که در اتخاذ تصمیم بزرگ و به موقع دچار تردید و دودلی نمیشوند زیرا به خوبی می دانند که تصمیم گیری های بزرگ و برداشتن قدم های بلند...