برچسب: انتشارات کتاب

0

کتاب حماسه پنهان

کتاب حماس پنهان تازه ترین اثر حفظ آثار و نشر استان تهران می باشد که در انتشارات دهم مجوز نشر و چاپ دریافت کرده است.

انتشارات دهم 0

کتاب الگوی موفق برای مدیران موفق

افراد موفق ویژگی بارز دیگری دارند که در اتخاذ تصمیم بزرگ و به موقع دچار تردید و دودلی نمیشوند زیرا به خوبی می دانند که تصمیم گیری های بزرگ و برداشتن قدم های بلند...