برچسب: مجوز کتاب

0

کتاب آشنایی کاربردی با کلیات شیمی

کتاب آشنایی کاربردی با کلیات شیمی،که به اهتمام سجاد سعیدی و مهرزاد فریدی می باشد جز آثار علوم تجربی انتشارات دهم می باشد که به بررسی کاربردی با کلیات شیمی پرداخته است.